סיוע ללא גבולות
יבשותל ירטינמוה עויס שיגמ
תונוסא תונברוקל ,הקוצמ ירוזא
םדא ידי ישעמ תונוסאו עבט
םימילא םיכוסכס תונברוקלו
תוברעתה אלל ,םלועה יבחרב
אוהש לכ דצ תבוטלסיוע ללא גבולות
שחרתמב תיטילופ ברעתמ ונניא
תרימשל לעופו ותוליעפ ירוזאב
תלבקל טרפ לכ לש ויתויוכז
,וייח תא ליצהל תנמ לע עויס
תא רפשלו ,ידיימה חווטב
ךוראה חווטב ,ודיתעסיוע ללא גבולות
ףותישבו יאמצע ןפואב לעופ
ינוגראו תולשממ םע אלמ הלועפ
תוברל ,םירחא םיימואלניב עויס
ם"ואה תויונכוססיוע ללא גבולות
האלמ תואמצע לע רמוש
םיילכלכ ,םייטילופ תוחוכמ
ותלועפ ירוזאב םייתדו

 

Jubilee2000logo.gif (2797 bytes)

Jubilee 2000 & AWB

 

icbllogo1.gif (2493 bytes)

ICBL & AWB

ובוסוקב הידגרט

English version
Aid Without Borders

סיוע ללא גבולות
תועדומה תרבגהל לעופ
ירוזאב םיבשות לש םהיכרצל
לעופו םלועה יבחרב הקוצמ
חווטלו יתימא עויס תשגהל
.םירוזיא םתוא יבשותל ךורא

בדנתמ ץמא         

    Website Services by

rcg05x05.gif (250 bytes)